Lambda convoca un concurs d’identitat corporativa

El Col·lectiu Lambda de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals és una associació sense ànim de lucre, que en 2009 va ser declarada Entitat d’Utilitat Pública. El col·lectiu es va constituir el 25 de setembre de 1986, motivat per la situació de discriminació legal i marginació social que patíem les persones homosexuals, bisexuals i transsexuals. Des de llavors, el Col·lectiu Lambda treballa:
· En la societat, denunciant públicament la fòbia cap a lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals, educant sobre la diversitat sexual i lluitant per aconseguir la completa igualtat legal i social de totes les persones amb independència de la seua orientació i identitat sexual.
· En la comunitat LGTB (lesbiana, gai, transsexual i bisexual), fomentant la salut, la participació social i la solidaritat, així com prestant serveis de suport
Amb motiu del seu 25é aniversari, El Col·lectiu Lambda de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals convoca el present Concurs d’Identitat Corporativa amb les següents bases:
1 Objecte
El present concurs té per objectiu la creació d’una nova identitat corporativa per al Col·lectiu Lambda, una imatge actual que permeta distingir i identificar els valors de l’entitat.
2 Participants
Podran participar totes aquelles persones físiques i jurídiques, tant individualment com en grup. Cada participant podrà estar present en un màxim de dos treballs, que hauran d’estar suficientment diferenciats entre sí.
3 Contingut de la proposta
El projecte haurà d’anar acompanyat sempre d’una breu explicació que fonamente el disseny realitzat. La tècnica del disseny a emplear serà lliure, però haurà de ser apta per a qualsevol reproducció en pantalla així com en imprempta, mitjançant quatricromia.
El logotip complet haurà de contindre necessàriament la paraula ‘lambda’ i, com a descriptor, el text ‘col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals’. Per a la seua correcta reproducció en dimensions reduïdes, caldrà presentar una versió abreviada del logotip, que no continga el descriptor “col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals”. A més, per visibilitzar els diferents grups que conformen el Col·lectiu Lambda, caldrà presentar una tercera versió que continga la marca ‘lambda’ i el nom del grup en qüestió.
El manual bàsic d’identitat corporativa haurà d’incloure com a mínim:
· Tipografies i colors corporatius. En cas de tipografies que estiguen disponibles al mercat amb diferents versions, es recomana indicar la fundició a la qual pertany la versió proposta. Els colors s’indicaran preferiblement amb la seua referència Pantone i la seua equivalència en CMYK i RGB
· Logotip complet i logotip abreviat (sense el descriptor), amb les seues corresponents versions cromàtiques (color, blanc i negre), indicant les seues proporcions, relacions entre elements i dimensions mínimes en les quals hauria de reproduir-se.
· Versions específiques per als diferents grups que conformen el Col·lectiu Lambda. En aquestes versions, a més de la marca ‘lambda’, haurà d’aparéixer el nom oficial de cada grup; per exemple, ‘lambda – stop sida’, ‘lambda – lesbianes’, ‘lambda – educació’ o ‘lambda – drets humans’. Serà suficient amb presentar un únic model de logotip específic de grup, que servirà com a model per a la resta d’aplicacions
· Si es considera oportú, es podran presentar també diferents versions compositives del logotip (horizontal, vertical, quadrada, etc.)
· Si es considera oportú, es podran presentar exemples de l’aplicació del logotip sobre diferents suports com ara papereria, cartelleria, fullets, carnet de soci/a, web, suports mutimèdia, senyalètica, etc.
4 Originalitat
Es podran presentar propostes que plantegen un redisseny del logotip i la identitat corporativa actuals del Col·lectiu Lambda, que s’adjunten amb aquest motiu com a annex a les presents bases. No obstant açò, tots els treballs hauran de ser originals i inèdits, sent el plagi motiu d’exclusió.
Al presentar una proposta, el participant reconeix l’originalitat de l’obra presentada. En el cas de descobrir-se l’existència de plagi sobre el treball premiat, l’autor respondrà administrativa i jurídicament de les accions legals que pogueren entablar-se.
5 Especificacions tècniques
La proposta de manual d’identitat haurà de presentar-se preferentment en format PDF, incloent els logotips que hauran de presentar-se també, per separat, en format Illustrator, Freehand o algun format compatible, en qualsevol cas vectorial. No s’acceptarà cap treball en format d’imatge rasteritzada (JPG, TIFF, etc.). En la presentació explicativa del projecte s’haurà d’incloure informació bàsica sobre els programes informàtics utilitzats així com totes aquelles dades que permeten posteriorment la millor reproducció dels treballs. Si l’autor/a ho considera convenient, podrà presentar junt al DVD i el sobre tancat una còpia del manual d’identitat corporativa així com mostres del logotip i les seues aplicacions en suport físic, que mai superaran el format A3.
6 Documentació
A fi de garantir l’anonimat dels concursants, tots els treballs es presentaran sota pseudònim, que haurà d’aparéixer en tota la documentació aportada.
El manual d’identitat així com els arxius amb les diferents versions del logotip es presentaran obligatòriament en suport digital, en un DVD només rotulat amb el pseudònim, que no haurà de contenir, ni al contingut ni a l’exterior, cap signatura ni resenya personal o d’empresa que puga servir per identificar l’autoria de l’obra. Aquella proposta la documentació de la qual continga algun element identificatiu del/s concursant/s quedarà automàticament exclosa.
El DVD amb la proposta anirà acompanyat d’un sobre tancat, en l’exterior del qual només haurà de figurar igualment el pseudònim escollit, i que contindrà al seu interior les següents dades: nom del/s participants, siguen persones físicques o jurídiques, fotocòpia del NIF/CIF, adreça postal, telèfon i adreça electrònica, a la qual es notificarà el resultat del concurs.
7 Termini
El termini de presentació dels treballs finalitzarà a les 15 hores del divendres 2 de desembre de 2011.
8 Lloc de presentació
Els treballs es podran lliurar amb la referència ‘Concurs d’Identitat Corporativa’ a la següent adreça: Col·lectiu Lambda de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals – carrer Vivons, 26, 46006 de València. En el cas de presentar la documentació per correu postal o agència de transport, es farà a ports pagats. El participant haurà de justificar la data d’imposició de l’enviament a l’oficina de correus i fer-la constar, dins del termini de presentació del concurs, mitjançant correu electrònic a difusio@lambdavalencia.org. Seran excloses del concurs aquelles propostes presentades fora de termini.
9 Jurat
La resolució del concurs serà adoptada per un jurat, la composició i estructura del qual serà elegida per la Comissió Permanent del Col·lectiu Lambda.
El jurat es reunirà durant els cinc dies hàbils posteriors a la finalització del termini, on procedirà a l’anàlisi i estudi de les idees propostes, podent sol·licitar l’assesorament que considere oportú. La decisió del jurat serà emesa per majoria simple de vots i la seua resolució serà inapel·lable. En cas d’empat, el president disposarà de vot de qualitat.
El jurat alçarà acta de la resolució, deixant constància de les propostes premiades i el seu juí sobre les mateixes. L’obertura del sobre tancat amb les dades del/s participant/s guanyador/s es produirà quan la resolució del jurat siga firme.
El jurat podrà declarar desert el premi si considera que cap de les propostes s’ajusta als criteris establits, així com proposar si escau adaptacions o modificacions sobre el disseny guardonat.
La desició del jurat es comunicarà personalment als participants guardonats, i es farà pública a través de la pàgina web i altres canals de comunicació habituals del Col·lectiu Lambda.
La data de lliurament del premi s’anunciarà junt amb la resolució del concurs.
Els aspectes no prevists o regulats en les presents bases, així com la interpretació de les mateixes en cas de dubte, seran resoltes exclusivament pel Jurat, gaudint els seus acords de la pressumpció d’interpretació autèntica de les presents bases.
10 Criteris de valoració
El jurat tindrà en compte principalment els següents criteris de valoració de les propostes:
· Originalitat i creativitat del disseny
· Adeqüació als valors que representa i defensa el Col·lectiu Lambda
· Facilitat d’implantació de la imatge proposta als diferents suports (cartelleria i materials de difusió en paper, pàgina web, senyalètica, etc.)
· Facilitat d’identificació i de lectura
11 Premi
S’estableix un únic premi de CINC CENTS EUROS (500 euros) bruts, que inclou els imposts corresponents, així com la retenció en concepte d’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques conforme a la normativa vigent. El jurat podrà, així mateix, atorgar fins a dos Mencions Especials, que no aniran acompanyades de dotació econòmica.
12 Dret de propietat
El logotip i manual d’identitat corporativa guardonats amb el premi únic seran propietat del Col·lectiu Lambda, sense perjudici de la reserva dels drets irrenunciables que la legislació sobre propietat intel·lectual reconega al seu autor/s. En qualsevol cas, els autors del treball premiat cedeixen en exclusiva al Col·lectiu Lambda, sense límit de temps, tots els drets d’explotació dels mateixos, incloent a títol d’exemple i no exhaustiu els drets de modificació, impressió, publicació, difusió i comunicació, per qualsevol procediment i modalitat i en qualsevol suport, per als fins previstos en les presents bases. El seu autor renúncia expressament a qualsevol compensació o menció a la seua identitat derivada de la utilització de la seua obra.
El Col·lectiu Lambda, com a entitat convocant, podrà encarregar a la persona o equip premiats la implementació dels suggeriments que poden aparéixer com a resultat de l’examen i resolució del jurat, sempre que no alteren sustancialment l’avantprojecte guanyador.
En el cas que s’estime oportú per l’òrgan competent, el Col·lectiu Lambda procedirà a inscriure els treballs premiats i els drets que sobre els mateixos ostente en els registres oficials que considere necessari, com per exemple el Registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas o el Registro de Propiedad Intelectual.
Així mateix, quedarà en propietat del Col·lectiu Lambda tota la documentació admesa a concurs. Els concursants no premiats podran recollir els seus treballs en el termini d’un mes desde la notificació de la resolució del jurat. Finalitzat aquest termini, els participants que no hagen retirat els seus treballs perdran el dret de recuperació dels mateixos, i el Col·lectiu Lambda podrà en conseqüència disposar lliurement d’ells.
El Col·lectiu Lambda es reserva el dret a exposar, tant en suport físic com a través d’internet o altres suports, una selecció de les propostes presentades a concurs, sempre citant la seua procedència i autoria.
13 Acceptació de les bases
La participació en aquest concurs implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases, sense cap tipus d’al·legació a les mateixes.

2 comentarios en “Lambda convoca un concurs d’identitat corporativa”

  1. cartelleria

    Hola, quin ha estat el guanyador d'aquest concurs d'imatge coorporativa?

    Gràcies.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.